مغز انسان سوم اهرم صرفا به اثبات رسیده است

مغز انسان سوم اهرم صرفا به اثبات رسیده است

دانشمندان ژاپنی در یک آزمایش، داوطلبان قادر به کنترل از طریق مغز امواج سرگردان می شود اسلحه سوم.

در عین حال مغز انسان 3 بازوی ispatladıkları آزمايش استفاده کنید، دانشمندان از شرکت کنندگان در آغوش خود داوطلب به طور همزمان با قدرت ذهن کنترل رباتیک 3. وظیفه مختلف در بازوی خود را استفاده کنید. در ابتدا 2 وظایف همزمان با موجود سعی کنید دست به ساخت داوطلبان اجباری بازوی مصنوعی هنگامی که کار در حال حاضر در حال دنبال شدن است، با قدرت ذهن قادر به نگه داشتن یک بطری آب شده است. بطری سپس است نورد برگشت، طوری که کنترل کننده با قدرت ذهن بازوی مصنوعی کنترل بطری حاکم شد.

Bu gönderiyi paylaş


Open chat
Merhaba,
Sormak istediğiniz şeyleri bize WhatsApp'tan iletebilirsiniz.
Call Now Button